سوئیچ فشار

سوئیچ فشار برای کنترل و نظارت بر فشار آب، روغن، سوخت، هوا، گاز و سایر رسانه ها استفاده می شود.

سوئیچ فشار یک دستگاه بسیار مهم است که ایمنی و کنترل بسیاری از محیط های مختلف را فراهم می کند. این دستگاه به عنوان یک دستگاه خرابکار عمل می کند تا مانع از هر گونه حوادث ناشی از اندازه گیری مقدار فشار اعمال شده و واکنش یا به سادگی با ارائه یک راه برای کاهش یا افزایش فشارهای مختلف باشد.

محیط ها
• سوئیچ فشار در بسیاری از انواع مختلف محیط استفاده می شود. این شامل، اما نه محدود به، کارخانه های صنعتی و شیمیایی، امکانات تولید ماشین و ساختمان های عمومی است.
کاربرد
• یک سوئیچ فشار معمولا در ارتباط با نوعی از مایع، گاز، بخار یا برق استفاده می شود.
کتابچه راهنمای
• یک سوئیچ فشار دستی به سادگی یک سوئیچ نور است که فرد باید از آن عبور کند تا روشن یا خاموش شود.
خودکار
• هنگامی که سطح فشار بیش از حد و یا کم باشد، یک فشار اتوماتیک فشار می گیرد. این می تواند بدون نیاز به کمک انسان پاسخ دهد.
استفاده می کند
• یک سوئیچ فشار ممکن است بخشی را باز کند تا بخار یا هوا را بیرون بیاورد. ممکن است ماشین را خاموش کند. اقدامات هر گونه اقداماتی که از آسیب های انسانی یا مالی برای سناریوی خاص جلوگیری می کند، عملکرد سوئیچ فشار است.

بارگذاری...