سوئیچ جریان

در اصل، سوئیچ تقسیم جریان را می توان تقریبا به یک سوئیچ جریان مکانیکی و سوئیچ جریان الکترونیکی تقسیم کرد.

اصل مکانیکی یک نوع دستشویی، نوع توربین، نوع پیستون، نوع گرانش و غیره است.

اصل الكترونیك شامل جریان جریان حرارتی، سوئیچ جریان الکترومغناطیسی، سنسور سوئیچ اولتراسونیک و غیره است.

سوئیچ جریان وقتی آب جریان می یابد کار را شروع می کند و هنگامی که کمبود آب یا آب وجود نداشته باشد قطع می شود و بدین معناست که یک سوئیچ عملکردی را انجام می دهد و زنگ را تحقق می بخشد. معمولا دو هدایت وجود دارد، یک سرب به منبع تغذیه وصل شده است، و سر دیگر به کنترل کننده یا زنگ متصل است.